Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
chuồng xí
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • d. Chỗ được ngăn che làm nơi đi đại tiện.
Related search result for "chuồng xí"
Comments and discussion on the word "chuồng xí"