Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
class coniferopsida
Jump to user comments
Noun
  • nhóm cây hạt trần nhóm chứa các loài cây lá kim, quả nón (thông, tùng, bách).
Related search result for "class coniferopsida"
Comments and discussion on the word "class coniferopsida"