Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
closed book
/'klouzd'buk/
Jump to user comments
danh từ
  • điều biết rất ít, điều mù tịt
    • nuclear physics is a closed_book to me
      vật lý nguyên tử là điều mù tịt đối với tôi
Related words
Related search result for "closed book"
Comments and discussion on the word "closed book"