Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
co-ordinate
/kou'ɔ:dnit/
Jump to user comments
tính từ
 • ngang hàng, bằng vai
  • a co-ordinate person
   người ngang hàng, người bằng vai
  • a co-ordinate thing
   vật ngang hàng, vật không kèm phần quan trọng
 • (toán học) toạ độ
  • co-ordinate angle
   góc toạ độ
  • co-ordinate bombing
   (quân sự) sự ném bom toạ độ
 • (ngôn ngữ học) kết hợp
  • co-ordinate conjunction
   liên từ kết hợp
danh từ
 • (toán học) toạ độ
  • target co-ordinates
   bản đồ có toạ độ chỉ mục tiêu (ném bom)
ngoại động từ
 • đặt đồng hàng
 • phối hợp, xếp sắp
  • to co-ordinate one's movements in swimming
   phối hợp các động tác trong lúc bơi
  • to co-ordinate ideas
   xếp sắp ý kiến
Related search result for "co-ordinate"
Comments and discussion on the word "co-ordinate"