Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
commercialize
/kə'mə:ʃəlaiz/ Cách viết khác : (commercialise) /kə'mə:ʃəlaiz/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • thương nghiệp hoá, biến thành hàng hoá, biến thành hàng mua bán
    • to commercialize sports
      biến thể thao thành món hàng mua bán
Related words
Related search result for "commercialize"
Comments and discussion on the word "commercialize"