Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
market
/'mɑ:kit/
Jump to user comments
danh từ
 • chợ
  • to go to market
   đi chợ
 • thị trường, nơi tiêu thụ; khách hàng
  • the foreign market
   thị trường nước ngoài
 • giá thị trường; tình hình thị trường
  • the market fell
   giá thị trường xuống
  • the market rose
   giá thị trường lên
  • the market is quiet
   tình hình thị trường ổn định; thị trường chứng khoán bình ổn
IDIOMS
 • to bring one's eggs (hogs) to a bad market (to the wrong market)
  • làm hỏng việc, làm lỡ việc; hỏng kế hoạch, tính sai
 • to make a market of one's honour
  • bán rẻ danh dự
ngoại động từ
 • bán ở chợ, bán ở thị trường
nội động từ
 • mua bán ở chợ
Comments and discussion on the word "market"