Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conditional
/kɔn'diʃənl/
Jump to user comments
ngoại động từ
 • ước định, quy định
 • tuỳ thuộc vào, quyết định bởi
  • the size of the carpet is conditionaled by the area of the room
   bề rộng của tấm thảm này tuỳ thuộc vào diện tích của gian phòng
 • là điều kiện của, cần thiết cho
  • the two things conditional each other
   hai cái đó cần thiết lẫn cho nhau
 • (thương nghiệp) thử, kiểm tra phẩm chất (hàng hoá)
 • làm cho sung sức; chăm sóc cho khoẻ mạnh
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) dự kỳ thi vớt
tính từ
 • có điều kiện
 • (ngôn ngữ học) (thuộc) điều kiện
  • conditional clause
   mệnh đề điều kiện
  • conditional mood
   lối điều kiện
Related words
Comments and discussion on the word "conditional"