Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
conspire
/kən'spaiə/
Jump to user comments
động từ
 • âm mưu, mưu hại
  • to conspire to do something
   âm mưu làm gì
  • they have conspired his ruin
   họ đã âm mưu hại ông ta
 • chung sức, hiệp lực, quy tụ lại, kết hợp lại, hùn vào
  • everything seemed to conspire to make him angry
   tất cả dường như hùn vào để làm cho nó nổi giận
Related words
Comments and discussion on the word "conspire"