Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
convenable
Jump to user comments
tính từ
 • thích hợp
  • Choisir le moment convenable
   chọn lúc thích hợp
 • (thân mật) được được
  • Un salaire à peine convenable
   tiền lương tạm được
 • đứng đắn
Related search result for "convenable"
Comments and discussion on the word "convenable"