Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
création
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự sáng tạo
 • (tôn giáo) sự sáng tạo thế giới
 • vũ trụ, thế giới
 • sáng tác; tác phẩm
 • sự thiết lập
  • La création d'un nouveau poste
   sự thiết lập một chức vị mới
 • (sân khấu) sự diễn xuất đầu tiên
 • (thương nghiệp) kiểu mới
Related search result for "création"
Comments and discussion on the word "création"