Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
crayonner
Jump to user comments
ngoại động từ
  • vẽ bằng bút chì; ghi bằng bút chì
  • (văn học) phác họa
Related search result for "crayonner"
Comments and discussion on the word "crayonner"