Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
découverte
Jump to user comments
danh từ giống cái
 • sự tìm ra, sự phát minh; sự phát hiện, sự phát giác.
  • Découverte de l'Amérique
   việc tìm ra châu Mỹ.
  • Découverte du feu
   sự phát minh ra lửa
  • Découverte d'un complot
   sự phát giác một âm mưu.
 • vật tìm thấy; phát minh, phát hiện, phát kiến.
  • Découvertes scientifiques
   phát minh khoa học.
 • (quân sự) sự thám báo.
 • (ngành mỏ) sự khai thác lộ thiên
Related search result for "découverte"
Comments and discussion on the word "découverte"