Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
désaccord
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự bất hòa; sự chia rẽ
  • Famille en désaccord
   gia đình bất hòa
 • sự không ăn khớp, sự mâu thuẫn
  • Désaccord entre les paroles et les actes
   sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm
 • (rađiô) sự mất điều hưởng
Related words
Related search result for "désaccord"
Comments and discussion on the word "désaccord"