Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
déterminer
Jump to user comments
ngoại động từ
 • xác định
  • Déterminer la composition de l'air
   xác định thành phần của không khí
  • Déterminer le sens d'un mot
   xác định nghĩa một từ
 • quyết định
  • Déterminer son choix d'après la raison
   quyết định sự lựa chọn của mình theo lẽ phải
  • La victoire de Dienbienphu détermina la signature des Accords de Genève de 1954
   chiến thắng Điện Biên Phủ quyết định việc ký hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954
 • khiến cho quyết định
  • Cet évènement m'a déterminé à....
   sự việc đó đã khiến tôi quyết định là...
Related words
Related search result for "déterminer"
Comments and discussion on the word "déterminer"