Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
denominate
/di'nɔmineit/
Jump to user comments
ngoại động từ
  • cho tên là, đặt tên là, gọi tên là
Related search result for "denominate"
Comments and discussion on the word "denominate"