Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
desire
/di'zaiə/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thèm muốn; sự mong muốn, sự ao ước, sự khát khao, sự mơ ước, lòng thèm muốn, lòng khát khao
  • to express a desire to do something
   tỏ lòng mong muốn làm việc gì
  • to statisfy a desire
   thoả mãn một sự mơ ước
 • vật mong muốn, vật ao ước
 • dục vọng
 • lời đề nghị, lời yêu cầu; lệnh
  • to do something at the desire somebody
   làm việc gì theo lời yêu cầu của ai
ngoại động từ
 • thèm muốn; mong muốn, ao ước, khát khao, mơ ước
  • to desire something
   ao ước cái gì
  • to desire to do something
   mong muốn làm việc gì
 • đề nghị, yêu cầu; ra lệnh
  • to desire somebody to do something
   yêu cầu ai làm việc gì
Related words
Related search result for "desire"
Comments and discussion on the word "desire"