Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
want
/wɔnt/
Jump to user comments
danh từ
 • sự thiếu, sự không có, sự khuyết
  • want of food
   sự thiếu thức ăn
  • want of thought
   sự thiếu suy nghĩ
 • sự cần, sự cần thiết
  • the house is in want of repair
   nhà cần sửa chữa
 • ((thường) số nhiều) nhu cầu, những cái cần thiết
  • he is a man of few wants
   ông ta là một người ít nhu cầu
 • cảnh túng thiếu, cảnh nghèo
  • to be in want
   sống thiếu thốn
ngoại động từ
 • thiếu, không có
  • to want patience
   thiếu khiên nhẫn
  • it wants five minutes to seven
   bảy giờ kém năm
 • cần, cần có, cần dùng
  • to want a rest
   cần nghỉ ngơi
  • hair wants cutting
   tóc phải hớt rồi đấy
 • muốn, muốn có
  • he wants to go with us
   hắn muốn đi với chúng ta
  • what else do you want?
   anh còn muốn gì khác nữa?
 • tìm, kiếm, tìm bắt, truy nã
  • to want a situation
   tìm một công ăn việc làm
  • the suspect is wanted by the police
   kẻ tình nghi đang bị công an truy nã
nội động từ
 • thiếu, không có
  • to want for nothing
   không thiếu gì cả
 • túng thiếu
  • communism will not let anyone want
   chủ nghĩa cộng sản sẽ không để cho ai túng thiếu
IDIOMS
 • to want for
  • thiếu, cần; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) muốn
 • to want in
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) muốn vào, muốn gia nhập
 • to want out
  • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) muốn ra, muốn rút ra
Related search result for "want"
Comments and discussion on the word "want"