Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
trust
/trʌst/
Jump to user comments
danh từ
 • sự tín nhiệm, lòng tin, sự tin cậy
  • to have (put, repose) trust in someone
   tin cậy ai, tín nhiệm ai
  • a breach of trust
   sự bội tín
  • you must take what I say on trust
   anh cứ tin vào lời tôi
 • niềm hy vọng, kỳ vọng, sự tin tưởng, sự trông mong
  • you are my sole trust
   anh là nguồn hy vọng duy nhất của tôi, tôi chỉ biết trông mong vào anh
 • sự giao phó, sự phó thác, sự uỷ thác
  • to commit to someone's trust
   giao phó cho ai trông nom, uỷ thác cho ai
  • to have in trust
   được giao phó, được uỷ thác
  • to leave in trust
   uỷ thác
  • to lold a property in trust
   (pháp lý) trông nom một tài sản được uỷ thác
 • trách nhiệm
  • a position of great trust
   một chức vị có trách nhiệm lớn
 • (thương nghiệp) sự mua chịu, sự bán chịu
  • to supply goods on trust
   cung cấp hàng chịu
  • to deliver goods on trust
   giao hàng chịu
 • (kinh tế) tơrơt
ngoại động từ
 • tin, tin cậy, tín nhiệm; trông cậy
  • to trust someone
   tin ai, tín nhiệm ai
  • his words can't be trusted
   lời nói của nó không thể tin được
 • hy vọng
  • I trust that you are in good health
   tôi hy vọng rằng anh vấn khoẻ mạnh
  • I trust to be able to join you
   tôi hy vọng có thể đến với anh
 • giao phó, phó thác, uỷ thác
  • I know I can trust my children with you
   tôi biết tôi có thể giao phó con cái tôi cho anh được
 • phó mặc, để mặc, bỏ mặc
  • I can't trust you out of my sight
   tôi không thể phó mặc anh không trông nom dòm ngó gì đến
 • bán chịu, cho chịu
  • you can trust him for any amount
   anh có thể cho hắn chịu bao nhiêu cũng được
nội động từ
 • trông mong, tin cậy
  • to trust to luck
   trông vào sự may mắn
  • to trust in someone
   tin ở ai
Related search result for "trust"
Comments and discussion on the word "trust"