Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
desservir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • (tôn giáo) phụ trách (hành lễ cho)
  • Ce vicaire dessert notre hameau
   phó linh mục này phụ trách xóm chúng tôi
 • bảo đảm giao thông cho, phục vụ giao thông cho
  • Autocar qui dessert un grand nombre de villages
   xe ca phục vụ giao thông cho nhiều làng
 • dọn bát đĩa đi
  • Desservir la table
   dọn bát đĩa trên bàn đi
 • làm thiệt hại cho (ai)
  • desserre
Related words
Related search result for "desservir"
Comments and discussion on the word "desservir"