Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
servir
Jump to user comments
ngoại động từ
 • thờ, phụng sự
  • Servir sa patrie
   phụng sự tổ quốc
 • hầu hạ
  • Personne ne vous servira
   không ai hầu hạ ông đâu
 • phục vụ
  • Servir ses clients
   phục vụ khách hàng
  • Servir un dessein
   phục vụ một ý đồ
 • dọn (ăn); đưa (món ăn)
  • Servir le dessert
   dọn đồ tráng miệng
 • giúp đỡ
  • Servir ses amis
   giúp đỡ bạn bè
 • (săn bắn) giết
  • Servir un sanglier au couteau
   giết con lợn lòi bằng dao
 • (động vật học) nhảy
  • Cet étalon a servi dix juments
   con ngựa giống này đã nhảy mười con ngựa cái
 • (thể dục thể thao) giao (nghĩa bóng)
 • (đánh bài) (đánh cờ) chia (bài)
 • (thân mật) giở ra, hiến
  • Servir les mêmes histoires
   giở ra những chuyện như từ cũ nghĩa cũ
  • servir Dieu
   thờ Chúa
  • servir la messe
   hầu lễ
  • servir une arme
   phục vụ quân đội
  • servir les intérêts de quelqu'un
   chăm sóc, hi sinh cho người nào
nội động từ
 • dùng, có ích
  • Cet objet ne peut plus servir
   vật này không dùng được nữa
  • Rien ne sert de courir
   chạy thì có ích gì
  • Machine qui sert à imprimer
   máy dùng để in
  • La chambre qui me sert de cabinet de travail
   cái phòng dùng làm buồng làm việc cho tôi
 • làm nghĩa vụ quân sự
  • Servir dans l'infanterie
   làm nghĩa vụ quân sự trong lục quân
 • (thể dục thể thao) giao bóng
Related words
Related search result for "servir"
Comments and discussion on the word "servir"