Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
seconder
Jump to user comments
ngoại động từ
 • giúp, trợ thủ cho, phụ tá cho
  • équipe qui seconde un médecin
   nhóm phụ tá cho thầy thuốc
 • giúp vào
  • Être secondé par les circonstances
   được hoàn cảnh giúp vào
Related words
Related search result for "seconder"
Comments and discussion on the word "seconder"