Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
detonator
/'detouneitə/
Jump to user comments
danh từ
  • ngòi nổ, kíp
  • (ngành đường sắt) pháo hiệu (báo trước chỗ đường hỏng)
Related words
Related search result for "detonator"
Comments and discussion on the word "detonator"