Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC), French - Vietnamese)
cap
/kæp/
Jump to user comments
danh từ
 • mũ lưỡi trai, mũ vải (y tá cấp dưỡng...); mũ (công nhân, giáo sư, quan toà, lính thuỷ...)
 • nắp, mũ (chai, van, bút máy...); đầu (đạn...); tai (nấm...)
 • mỏm, chỏm, chóp, đỉnh
 • (kiến trúc) đầu cột
 • (hàng hải) miếng tháp cột buồm
 • bao giấy hình loa, phễu giấy (để gói)
 • khổ giấy 0, 43 x 0, 35 cm
IDIOMS
 • cap in hand
  • khúm núm
 • if the cap fits, wear it
  • (tục ngữ) có tật giật mình
 • to put on one's thinhking (considering) cap
  • suy nghĩ đắn đo; suy nghĩ kỹ lưỡng
 • to set one's cap at (for) somebody
  • quyến rũ ai, chài ai (để lấy làm chồng)
 • to throw (fling) one's cap over the mill (windmil)
  • làm bừa không kể gì dư luận; hành động tếu
ngoại động từ
 • đội mũ cho (ai)
 • đậy nắp, bịt nắp (cái gì)
 • vượt, làm tốt hơn, làm hay hơn
  • to cap an anecdote
   kể một câu chuyện hay hơn
  • to cap a quotation
   trích dẫn một câu hay hơn; trích dẫn một câu ngược lại
 • ngã mũ chào (ai)
 • (thể dục,thể thao) chính thức nhận (một đấu thủ) vào đội
 • phát bằng cho (ở trường đại học)
 • (thú y học) làm sưng (một chỗ nào)
nội động từ
 • ngả mũ chào, chào
Related search result for "cap"
Comments and discussion on the word "cap"