Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), )
developed
Jump to user comments
Adjective
  • (địa ốc) được phát triển, mở mang; được làm cho hữu dụng hơn bằng cách xây dựng đường xá
  • (xã hội) đã có nền công nghiệp phát triển cao
    • developed countries
      các nước phát triển
  • đang được phát triển, được thay đổi theo thời gian, ví dụ như để trở nên mạnh hơn, hoàn thiện hay hữu ích hơn
Related search result for "developed"
Comments and discussion on the word "developed"