Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
diatonic
/,daiə'tɔnik/
Jump to user comments
tính từ
 • (âm nhạc) (thuộc) âm nguyên
  • diatonic scale
   gam (âm) nguyên
  • diatonic modulation
   chuyển giọng (âm) nguyên
Related search result for "diatonic"
Comments and discussion on the word "diatonic"