Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
differential
/,difə'renʃəl/
Jump to user comments
tính từ
 • khác nhau, phân biệt, chênh lệch
  • differential duties
   mức thuế chênh lệch
  • differential diagnosis
   chẩn đoán phân biệt
 • (toán học) vi phân
  • differential equation
   phương trình vi phân
 • (kỹ thuật) vi sai
  • differential gear
   truyền động vi sai
danh từ
 • (toán học) vi phân
 • (kỹ thuật) truyền động vi sai ((cũng) differential gear)
 • sự chênh lệch về lương (giữa hai ngành công nghiệp hoặc giữa hai loại công nhân cùng ngành)
Comments and discussion on the word "differential"