Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
distingué
Jump to user comments
tính từ
 • (văn học) lỗi lạc, ưu tú
  • Ecrivain distingué
   nhà văn lỗi lạc
 • tao nhã, phong nhã, lịch sự
  • Toilette distinguée
   cách ăn mặc tao nhã
  • Manières distinguées
   cử chỉ tao nhã
  • Un homme distingué
   một người lịch sử
 • đặc biệt
  • Recevez l'expression de ma considération distinguée
   xin ông hãy nhận lời tôn trọng đặc biệt của tôi (công thức cuối thư)
Related search result for "distingué"
Comments and discussion on the word "distingué"