Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
encombrement
Jump to user comments
danh từ giống đực
 • sự tắc nghẽn
 • đám ngổn ngang, đám chen chúc
  • Encombrement de voitures
   đám xe cộ chen chúc
 • cỡ, khổ (của một đồ vật)
  • Encombrement d'un réfrigérateur
   khổ (cỡ) của một tủ ướp lạnh
 • (y học) sự ứ, sự ứ tiết
  • Encombrement bronchique
   sự ứ tiết phế quản
Related search result for "encombrement"
Comments and discussion on the word "encombrement"