Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
enhancement
/in'hɑ:nsmənt/
Jump to user comments
danh từ
  • sự làm tăng, sự nâng cao, sự đề cao, sự làm nổi bật
  • sự tăng
Related search result for "enhancement"
Comments and discussion on the word "enhancement"