Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
faculty
/'fækəlti/
Jump to user comments
danh từ
 • tính năng, khả năng; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khả năng quản trị
  • faculty of speech
   khả năng nói
  • faculty of hearing
   khả năng nghe
 • năng lực
 • tài, tài năng
  • to have a faculty for making friends
   có tài đánh bạn, có tài làm thân
 • ngành (khoa học, nghệ thuật)
 • khoa (đại học)
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) toàn bộ cán bộ giảng dạy (một trường đại học)
 • (pháp lý); (tôn giáo) quyền pháp
IDIOMS
 • the Faculty
  • (thông tục) các vị trong ngành y; các ông lang
Related words
Related search result for "faculty"
 • Words pronounced/spelled similarly to "faculty"
  facility faculty
 • Words contain "faculty" in its definition in Vietnamese - English dictionary: 
  lý trí ao ước
Comments and discussion on the word "faculty"