Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
flèche
Jump to user comments
version="1.0"?>
 • mũi tên
  • Lancer une flèche
   bắn mũi tên
  • Orné de flèches dorées
   được trang trí bằng những hình múi tên vàng
  • Dans le sens de la flèche
   theo hướng mũi tên
 • (kiến trúc) chóp tháp
 • càng xe; bắp cày cần trục
 • độ cao (của vòm cuốn, của đường đạn)
 • (cơ khí, cơ học) độ võng
  • chevaux attelés en flèche
   ngựa thắng nối đuôi nhau
  • faire flèche de tout bois
   dùng mọi thủ đoạn
  • flèche d'eau
   (thực vật học) cây rau mát
  • flèche du Parthe
   lời châm chọc cuối câu chuyện
  • monter en flèche
   lên thẳng; tăng nhanh
  • ne savoir de quel bois faire flèche
   hết phương kế
Related search result for "flèche"
Comments and discussion on the word "flèche"