Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
funeral
/'fju:nərəl/
Jump to user comments
tính từ
 • (thuộc) sự chôn cất, dùng trong sự chôn cất; (thuộc) đám tang; dùng trong đám tang
  • a funeral pile (pyre)
   giàn thiêu (xác người chết)
  • a funeral oration
   bài điếu văn
danh từ
 • lễ tang; sự chôn cất
 • đám tang; đoàn người đưa ma
 • (thông tục) việc phiền toái; việc riêng
  • that's your funeral
   đó là việc riêng của anh
Related search result for "funeral"
Comments and discussion on the word "funeral"