Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gác chuông
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • dt. Lầu cao trong nhà chùa, nhà thờ, dùng để treo chuông.
Related search result for "gác chuông"
Comments and discussion on the word "gác chuông"