Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
général
Jump to user comments
tính từ
 • chung, tổng quát, toàn bộ, của toàn thể; đại cương
  • Intérêt général
   lợi ích chung
  • Consentement général
   sự đồng tình của toàn thể
  • Physiologie générale
   sinh lý học đại cương
 • chung chung
  • Parler en termes généraux
   nói lời chung chung
 • tổng; đại
  • Directeur général
   tổng giám đốc
  • Mobilisation générale
   tổng động viên
  • Assemblée générale
   đại hội
  • en général
   nói chung
danh từ giống đực
 • cái chung, cái tổng quát
  • Le général et le particulier
   cái chung và cái riêng
Comments and discussion on the word "général"