Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
ghém
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Nói các thức ăn thực vật ăn sống: Ăn ghém; Rau ghém; Cà ghém.
Related search result for "ghém"
Comments and discussion on the word "ghém"