Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
gièm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đgt Đặt điều nói xấu người vắng mặt: Gièm nên xấu, khen nên tốt (tng).
Related search result for "gièm"
Comments and discussion on the word "gièm"