Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
giam cấm
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Nhốt vào một chỗ và không cho thông tin tức với ngoài.
Related search result for "giam cấm"
Comments and discussion on the word "giam cấm"