Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Nguyễn Phúc ưng Chân
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • (Quí sửu 1853 - Quí Mùi 1883)
  • Tức vua Dục Đức, con nuôi trưởng của vua Tự Đức, con ruột của Nguyễn Phúc Hồng Y
  • Sau khi Tự Đức mất, di chiếu truyền ngôi cho ông và cử Trần Tiễn Thành, Tôn Thất Thuyết, Nguyễn Văn Tường Làm Phụ chánh đại thần, nhưng trong di chiếu có đoạn nói mắt ông có tật, Tường , Thuyết vịn vào cớ đó tuyên bố truất phế ông, triều thần ngơ ngác, chỉ có Phan Đình Phùng đứng lên phản đối, liền bị Thuyết bắt giam, cách chức rồi đuổi về quê. Sau đó Tường, Thuyết cho người ám sát Trần Tiễn Thành (X.Trần Tiễn Thành). Từ đó mọi việc triều đình đều do hai ông này quyết định cả, không ai dám phản đối, rồi đưa em vuaTự Đức là Lạng Quốc Công (tức Nguyễn Phúc Hồng Dật) lên làm vua, đặt niên hiệu là Hiệp Hòa, còn ông thì bị đem giam ở Dục Đức giảng đường rồi bị Tường, Thuyết giết vào năm 1883. Ông ở ngôi mới được 3 ngày, hưởng dương 30 tuổi
Related search result for "Nguyễn Phúc ưng Chân"
Comments and discussion on the word "Nguyễn Phúc ưng Chân"