Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - English, Vietnamese - French, )
giao binh
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • đg. Nói quân đội hai bên gặp nhau và đánh nhau.
Related search result for "giao binh"
Comments and discussion on the word "giao binh"