Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
Đổ rượu ra sông thết quân lính
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Từ chữ: Đầu giao tướng sĩ. Chỉ giao tình giữa tướng và quân
  • Thời Xuân Thu có lần nước Sở và Tấn đánh nhau, có người biếu vua Sở một bình rượu. Vua muốn binh lính đều được uống cả bèn đổ rượu xuống đầu nguồn nước,binh lính đón dòng nước cầm thìa múc uống. Mọi người cảm kích với cử chỉ cùng cam khổ của vua, dốc sức đánh bại quân Tấn
Related search result for "Đổ rượu ra sông thết quân lính"
Comments and discussion on the word "Đổ rượu ra sông thết quân lính"