Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary
hùm sói
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • Người xưa thường dùng hai chữ hùm sói để chỉ các tướng giặc. Đây muốn nói Kiều phải sống với bọn ác độc
Related search result for "hùm sói"
Comments and discussion on the word "hùm sói"