Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
Vietnamese - Vietnamese dictionary (also found in Vietnamese - French, )
húp híp
Jump to user comments
version="1.0"?>
  • t. Béo ụ: Mặt húp híp như mặt lợn ỉ. 2. ph. Nói sưng u lên: Mắt sưng húp híp.
Related search result for "húp híp"
Comments and discussion on the word "húp híp"