Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imperishable
/im'periʃəbl/
Jump to user comments
tính từ
  • bất hủ, bất tử, bất diệt; không thể tiêu diệt được
  • tồn tại lâu dài
Related words
Related search result for "imperishable"
Comments and discussion on the word "imperishable"