Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary
imprévu
Jump to user comments
tính từ
 • bất ngờ, không dè
  • Incident imprévu
   việc xảy ra bất ngờ
danh từ giống đực
 • việc bất ngờ, điều bất ngờ, trường hợp bất ngờ
  • En cas d'imprévu
   khi có việc bất ngờ
Related search result for "imprévu"
Comments and discussion on the word "imprévu"