Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
imprint
/'imprint/
Jump to user comments
danh từ
 • dấu vết, vết in, vết hằn
  • the imprint of a foot on sand
   dấu bàn chân trên cát
  • the imprint of suffering on someone's face
   nét hằn của sự đau khổ trên khuôn mặt ai
 • ảnh hưởng sâu sắc
 • phần ghi của nhà xuất bản (tên nhà xuất bản, ngày xuất bản, số lượng... ở đầu hoặc cuối sách ((thường) publisher's imprint, printer's imprint)
ngoại động từ
 • đóng, in (dấu); in dấu vào, đóng dấu vào (cái gì)
  • to imprint a postmark on a letter
   đóng dấu bưu điện lên một lá thư
  • to imprint the paper with a seal
   đóng dấu vào giấy bằng một con dấu
 • ghi khắc, ghi nhớ, in sâu vào, in hằn
  • ideas imprinted on the mind
   tư tưởng ăn sâu vào đầu óc ai
Related words
Comments and discussion on the word "imprint"