Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), Computing (FOLDOC))
form
/fɔ:m/
Jump to user comments
danh từ
 • hình, hình thể, hình dạng, hình dáng
 • (triết học) hình thức, hình thái
  • form and content
   hình thức và nội dung
 • hình thức (bài văn...), dạng
  • in every form
   dưới mọi hình thức
 • (ngôn ngữ học) hình thái
  • correct forms of words
   hình thái đúng của từ
  • negative form
   hình thái phủ định
  • affirmative form
   hình thái khẳng định
  • determinative form
   hình thái hạn định
 • lớp
  • the sixth form
   lớp sáu
 • thể thức, nghi thức, thủ tục, lề thói
  • in due form
   theo đúng thể thức
  • good form
   cách cư xử đúng lề thói
  • bad form
   cách cư xử không đúng lề thói
 • mẫu (đơn...) có chỗ trống (để điền vào)
 • (thể dục,thể thao) tình trạng sức khoẻ
  • in form
   sức khoẻ tốt, sung sức
  • out of form
   không khoẻ, không sung sức
 • sự phấn khởi
  • to be in great form
   rất phấn khởi
 • ghế dài
 • (ngành in) khuôn
 • hang thỏ
 • (điện học) ắc quy
 • (ngành đường sắt) sự ghép, sự thiết lập (đoàn toa xe lửa)
ngoại động từ
 • làm thành, tạo thành, nặn thành
 • huấn luyện, rèn luyện, đào tạo
  • to form the mind
   rèn luyện trí óc
 • tổ chức, thiết lập, thành lập
  • to form a class for beginners in English
   tổ chức một lớp cho người bắt đầu học tiếng Anh
  • to form a new government
   thành lập chính phủ mới
  • to form an alliance
   thành lập một liên minh
 • phát thành tiếng, phát âm rõ (từ)
 • nghĩ ra, hình thành (ý kiến...)
  • to form a plan
   hình thành một kế hoạch
  • to form an idea
   hình thành ý nghĩ, có ý nghĩ
 • gây, tạo được; nhiễm (thói quen)
 • (ngôn ngữ học) cấu tạo (từ)
 • (quân sự) xếp thành
  • to form line
   xếp thành hàng
 • (ngành đường sắt) ghép, thiết lập (đoàn toa xe lửa)
nội động từ
 • thành hình, được tạo thành
  • his habit is forming
   thói quen của anh ta đang thành nếp
 • (quân sự) xếp thành hàng
Related search result for "form"
Comments and discussion on the word "form"