Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
impress
/im'pres/
Jump to user comments
danh từ
 • sự đóng dấu
 • dấu (đóng vào, in vào...)
 • (nghĩa bóng) dấu ấn
  • a work bearing an impress of genius
   tác phẩm mang dấu ấn của một thiên tài
ngoại động từ
 • đóng, in (dấu lên cái gì); đóng dấu vào, in dấu vào (cái gì)
  • to impress the wax with a stamp
   đóng dấu vào miếng sáp bằng con dấu
 • ghi sâu vào, khắc sâu vào, in sâu vào
  • to impress something on the memory
   ghi sâu cái gì vào ký ức
 • gây ấn tượng; làm cảm động, làm cảm kích
  • to be deeply impressed by someone's kindness
   cảm kích sâu sắc vì lòng tốt của ai
ngoại động từ
 • (sử học) cưỡng bách (thanh niên...) tòng quân, bắt (thanh niên...) đi lính
 • trưng thu, sung công (hàng hoá...)
 • đưa vào, dùng (những sự kiện... để làm dẫn chứng, để lập luận...)
Related search result for "impress"
Comments and discussion on the word "impress"