Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet))
depression
/di'preʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • chỗ lõm, chỗ đất lún, chỗ sụt xuống
 • sự chán nản, sự ngã lòng; sự buồn rầu, sự phiền muộn
 • tình trạng đình đốn, tình trạng trì trệ, tình trạng đình trệ
 • sự suy yếu, sự suy nhược, sự sút kém (về thể lực)
 • sự giảm giá, sự sụt giá
 • sự nén xuống, sự đẩy xuống, sự hạ xuống
 • sự hạ (giọng)
 • (vật lý), (toán học) sự giảm, sự hạ thấp
  • the depression of mercury in a thermometer
   sự hạ thuỷ ngân trong nhiệt biểu
  • depression of order of differential equation
   sự giảm cấp của một phương trình vi phân
 • (thiên văn học) góc nổi, phù giác
Related search result for "depression"
Comments and discussion on the word "depression"