Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
English - Vietnamese dictionary (also found in English - English (Wordnet), French - Vietnamese)
impression
/im'preʃn/
Jump to user comments
danh từ
 • ấn tượng
  • to make a strong impression on someone
   gây một ấn tượng mạnh mẽ đối với ai
 • cảm giác; cảm tưởng
  • to be under the impression that...
   có cảm tưởng rằng...
 • sự đóng, sự in (dấu, vết)
 • dấu, vết, dấu in, vết in, dấu hằn, vết hằn, vết ấn
  • the impression of a seal on wax
   vết con dấu đóng trên sáp
 • (ngành in) sự in; bản in; số lượng in
 • (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) thuật nhại các nhân vật nổi tiếng (trên sân khấu...)
Related search result for "impression"
Comments and discussion on the word "impression"