Search in: Word
Vietnamese keyboard: Off
Virtual keyboard: Show
French - Vietnamese dictionary (also found in English - Vietnamese, )
inconnu
Jump to user comments
tính từ
 • không biết, chưa biết
  • Les causes du décès restent inconnues
   nguyên nhân vụ chết vẫn chưa biết
  • Quantité inconnue d'une équation
   đại lượng chưa biết của một phương trình
 • lạ, xa lạ, mới lạ
  • Un homme inconnu
   một người xa lạ
  • Un pays inconnu
   một xứ xa lạ
  • Sensation inconnue
   cảm giác mới lạ
 • không ai biết, chưa ai biết tiếng, vô danh
  • Artiste inconnu
   nghệ sĩ chưa ai biết tiếng
  • Tombeau du Soldat Inconnu
   nấm mồ chiến sĩ vô danh
danh từ giống đực
 • người lạ
 • cái chưa biết
Related search result for "inconnu"
Comments and discussion on the word "inconnu"